Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd
Bonn Dux bho Ùghdarras Foghlam Chataibh, 1962

culture

Obair làimhe Figheadh basgaid
 Snaidheadh
 Àirneis taighe
 Seudan
 A' dèanamh ròpa
 
 Snìomh
 A' tughadh
 Breabadaireachd


"Every man is Jack-of-all-trades ... the want of regular tradesmen and mechanics is but little felt" - F.M. Eden, State of the Poor 1797, Vol. 1

Jack-of-all-trades!
'A Jack-of-all-trades and master of none'? Chan ann mar sin a tha cùisean air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan. Tha sin ri fhaicinn anns na seann taighean croite. Sèididh na stoirmean ach 's gann sglèat a dh'fhalbhas leis a' ghaoith. Tha an lìnigeadh fiodha a bh' annta o thùs fhathast ri fhaicinn am broinn mòran dhiubh. Bha uisge agus dealan air an cur a-steach ro dheireadh an 20mh linn. Air am peantadh 's air an sgeadachadh a-muigh 's a-staigh, tha na taighean nan seasamh cuimir, sgiobalta air na croitean. Ach bhiodh a' mhòr-chuid den obair air a dèanamh le na croitearan fhèin.

'Nì airc innleachd'
Tha seanfhacal eile - 'Nì airc innleachd' - air a dhearbhadh san dòigh san urrainn don chroitear làmh a chur ri gnìomh sam bith agus a choileanadh gu math. Ann an sgìrean iomallach is beag a th' ann de luchd-ceàird airson do chuideachadh 's tu ann an èiginn, ma tha gin idir ann. Ma tha obair ri dhèanamh, feumaidh an croitear fhèin a dhèanamh, ge brith dè th' ann, saorsainneachd, plumaireachd, dealanachd no peantadh. Agus an rud a tha fìor mu na fireannaich, tha e a cheart cho fìor mu na boireannaich

Ceàirdean-dachaigh traidiseanta
Rinn na boireannaich soithichean à crèadh. Far an robh preasarnach pailt, bha fighe bhasgaidean cumanta. Bhiodh innealan còcaireachd agus bainne ann a rèir feuman agus stuthan na sgìre. Bha snìomh, dath, breabadaireachd agus fighe nan gnìomhachasan dachaigh anns an robh fireannaich agus boireannaich le chèile an sàs.

Na sgilean sònraichte
Bha corra cheàird ann a dh'fheumadh fear-ceàirde. Bha an gobha air fear dhiubh, 's bha fèill mhòr air na sgilean a bh' aige le iarann. Anns na Meadhan-linntean còmhragach dhèanadh e lèintean-chruadhach agus buill-airm. Ron 18mh linn bha obair na ceàrdaich air leudachadh gu bhith a' cruidheadh each, agus a' dèanamh innealan meatailt agus acainn eile airson gnìomhachasan an tuathanachais agus an iasgaich.

Nochd luchd-ceàird eile mar bhreabadairean, greusaichean, tàillearan, cùbairean, saoir bhàtaichean, diolladairean agus cuibhlearan. Bhiodh mòran a' saoirsainneachd àirneis fiodha do dh'fhir-taca anns na nòsan àirneis mòrail (Queen Anne, Georgian, Regency). Bhiodh na ceàrdan-siubhail a' cruthachadh am pàtranan toinnte airgid fhèin anns na broidsichean agus faoin-sheudan eile a bhiodh iad a' dèanamh. Bha feum air an tughadair sgileil cuideachd airson mullach math a chur air taigh.BIBLIOGRAPHY

If a book listed in the bibliography below is available from the Highland Libraries it will be indicated by a book icon - Check Highland Libraries' Catalogue

Grant, I. F.
Highland Folk Ways Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd

Lynch, Michael
Scotland Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd

Ferguson, William
Scotland Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd

Whyte, I. D.
Scotland Before the Industrial Revolution Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd


The New Penguin History of Scotland Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd

Lynch, Michael
The Oxford Companion to Scottish History Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd

Devine, T. M.
The Scottish Nation Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd

dlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village