Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd
Dealbh de Bhoireannach Spaideil

culture

Aodach Aodach Làitheil
 Eideadh Ghàidhealaich
 Aodach Spaideil
 Èideadh


Tha èideadh Gàidhealach air atharrachadh gu mòr o na làithean anns am biodh e air na fir-cinnidh a-muigh air a' mhòintich; tha e a-nis na shamhla a bhios a' faighinn aithne agus spèis air feadh an t-saoghail.

Am Fèileadh Mòr
Thòisich am fèileadh as aithne dhuinn an-diugh mar am Fèileadh Mòr no am breacan filleadh. Bha e air a dhèanamh à aon phìos aodaich, air fhilleadh mun mheadhan agus air a cheangal le crios trom. Leigeadh seo le duine gluasad gun bhacadh sa chath, ach dhèanadh e cleòc no plaide airson fasgadh.


Am Fèileadh Beag
Ann an 1725, dh'atharraich Tòmas Rowlinson aodach an luchd-obrach aige gus èifeachdas an ionaid-iarainn aige ann an Gleanna Garadh a leasachadh. A' cleachdadh earrann ìosal an fhèilidh mhòir a-mhàin, chaidh na fillidhean fhuaigheal agus bha iad air an cumail le crios agus bucall. Sin mar a chaidh am Fèilleadh Beag as aithne dhuinn an-diugh a chruthachadh.

Às dèidh Chùil Lodair ann an 1746 bha am fèileadh air a chasg air Ghàidhealtachd suas gu 1782, ach anns na rèiseamaidean Gàidhealach. Bha na rèiseamaidean Gàidhealach cliùiteach air sgàth gaisgeachd an saighdearan ann an seirbheis na h-Ìompaireachd. Anns a' Chogadh Mhòr thug na saighdearan Gearmailteach 'Na leadaidhean à Ifrinn' air na Gàidheil.

Èideadh mhnathan Gàidhealach
San àm a dh'fhalbh bhiodh arasaid - cleòc gu an casan le curracag, air a chruinneachadh aig a' mheadhan 's air a cheangal le crios - air mnathan Gàidhealach. Bha e air a dhèanamh à clòimh nach deach a dhath. Bidh èideadh Gàidhealach feasgair airson mhnathan an-diugh a' cleachdadh sìmplidheachd eireachdail na dreasa gil, còmhla ri sròl tartan.

Èideadh Gàidhealach air a dhèanamh fasanta
Ann an 1882 rinn Sir Bhaltair Scott èideadh Gàidhealach fasanta airson cuirm-fàilteachaidh Rìgh Sheòrais IV ann an Dùn Èideann. Thàinig èideadh Gàidhealach gu bhith na èideadh nàiseanta aig Alba. Tha tartain Chinnidhean a' tighinn bhon àm seo.BIBLIOGRAPHY

If a book listed in the bibliography below is available from the Highland Libraries it will be indicated by a book icon - Check Highland Libraries' Catalogue

Dunbar, John Telfer
History of Highland Dress Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd

Faigh tuilleadh leabhraichean mu aodach

Hogsbawm, Eric and Ranger, Terence (eds)
The invention of tradition
Cambridge: CUP, 1983

dlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village