Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd
Taylor's Garage, Invergordon

economy

Ron 18mh linn bha eaconamaidh na Gàidhealtachd agus nan Eilean stèidhichte air tuathanachas. An dèidh call nan Seumasach aig Cùil Lodair ann an 1746, bha siostam nan cinnidhean, a bha na bhunait don choimhearsnachd Ghàidhlig agus don econamaidh aice, air tuiteam às a chèile. Roimhe, b' e beachd a' mhòr-shluaigh gum b' ann le na fir-cinnidh a bha fearann a' chinnidh ach a-nis bha siostam le uachdaran agus màladairean air a sparradh orra. A-nis dh'fheumadh croitearan màl a phàigheadh gus am fearann aca obrachadh.

Atharrachadh eaconamach san 19mh linn
Mar a bha a' Ghàidhealtachd air a sìor-tharraing a-steach do dh'eaconamaidh Bhreatainn a bha stèidhte air gnìomhachas san 19mh linn, bha fearann air fhaicinn mar chalpa a bha ri chleachdadh gus prothaid a dhèanamh. Shaoil na h-uachdarain gun dèanadh tuathanachas chaorach deagh fheum den mhòintich. Às an sin thàinig na Fuadaichean mì-chliùiteach, nuair a chaidh mòran dhaoine fhuadach à fearann an sìnnsirean, agus dh'fheumadh iad gluasad don oirthir no don Ghalldachd, air neo dh'fheumadh iad fiù 's eilthireachd a dhèanamh

Thionndaidh mòran dhe na daoine a chaidh fhuadach don oirthir don mhuir airson am bith-beò. Dh'fhàs gnìomhachas an iasgaich gu luath agus b' e sgadan bu mhotha a bha air a ghlacadh. Chaidh puirt iasgaich a stèidheachadh m.e. Inbhir Ùige, Bun Ilidh, Tobar Mhoire agus Ulapul. Air slighean nan dròbhairean tro Shrath Spè agus Gleann Liobhait nochd na ciad thaighean-staile a' dèanamh uisge-beatha fo smachd laghail. Ach bu bheag a' bhuaidh a bh' aig Tionndadh a' Ghnìomhachais. Ri linn nam Fuadaichean agus gainnead obraichean saothrachaidh bha ìsleachadh ann an àireamh-sluaigh na Gàidhealtachd.

Eaconamaidh an 20mh linn
Aig toiseach an 20mh linn cha robh gluasad air eaconamaidh na Gàidhealtachd. Cha do chuir fiù 's na gnìomhachasan ùra, leithid dealan-uisge agus leaghadh alùmanum, stad air an ìsleachadh san àireamh-sluaigh. B' ann a-mhàin nuair a thàinig turasachd air adhart sna 1960an a thòisich piseach a' tighinn air an eaconamaidh agus a sguir daoine a' falbh nan sruth às a' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Bha toiseach gnìomhachas ola a' Chuain a Tuath sna 1970an air leth cudromach agus mu dheireadh thall tha dòrlach dhaoine a' tilleadh dhan Ghàidhealatchd.
  • Tagh cuspair an liosta air an làimh chlì fon An Eaconomaidh sa bheil ùidh agad airson cùisean a lorg san tasglann againnLEABHAR-CHLÀR

Ma tha leabhar sa chlàr gu h-ìseal ri fhaotainn bho Leabharlainn na Gàidhealtachd, bidh samhla leabhair ri thaobh - Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd' Catalogue

Beaton, A. J
The social and economic conditions of the Highlands of Scotland Check Highland Libraries' Catalogue

Blackie, John Stuart
Scottish Highlanders and the Land Laws Check Highland Libraries' Catalogue

Maclean, Donald
Effect of the 1745 Rising Check Highland Libraries' Catalogue

Shaw, Frances J.
The Northern and Western Islands of Scotland Check Highland Libraries' Catalogue

Turnock, David
Patterns of Highland development Check Highland Libraries' Catalogue

Anderson, Mark L.
A History of Scottish Forestry Check Highland Libraries' Catalogue

Gaelic Society of Inverness
Transactions of the Gaelic Society of Inverness Check Highland Libraries' Catalogue
vol 43, 1960-63, pp 250-75 , Gillanders, Farquhar 'The West Highland Economy'

Gray, Malcolm
The Highland economy, 1750-1850 Check Highland Libraries' Catalogue

Gaelic Society of Inverness
Transactions of the Gaelic Society of Inverness Check Highland Libraries' Catalogue
vol 24, 1899-1901, pp 120-139, Sir Kenneth Mackenzie, 'An Economical History of the Hebrides or Western Islands of Scotland'

Faigh tuilleadh leabhraichean mun eaconamaidhdlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village