Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd
Dux Medal

culture

Fhuair a' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan an cultar sa mhòr-chuid bho fhreumhan Ceilteach. Thug na Ceiltich an cuid litreachais, beul-aithris, òrain agus dannsa, agus ealan agus ceàirdean dhan sgìre. Bha cànan nan Ceilteach, a' Ghàidhlig, a' cur taic riutha uile.

A' Ghàìdhlig
Gu h-eachdraidheil b' e cànan màtharail na sgìre - agus aon de na cànain as sine san Roinn Eòrpa - a' Ghàidhlig, agus bha i air a bruidhinn cho fada sear ri Bràigh Mhàrr ann an Siorrachd Obar Dheathain agus Gleann Sìdh ann an Siorrachd Pheairt. Ron 20mh linn ged-tà, bha i air crìonadh gu mòr. Ged a thuigeadh iad an cànan màtharail, b' fheàrr le mòran dhen òigridh Beurla a bhruidhinn. Mean air mhean bha a' Bheurla a' gabhail àite na Gàidhlig mar chànan na dachaighe. Bheireadh a' Bheurla buaidh air a' Ghàidhlig fiù 's ann an sgìrean far an robh an cànan uaireigin làidir, daingeann.

Ach tha ath-bheothachadh air tighinn air gach nì Gàidhlig anns na deicheadan mu dheireadh. Tha Pàrlamaid na h-Alba air inbhe oifigeil a thoirt don chànan. Ann an sgoiltean, tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ga thoirt a-staigh. Mu dheireadh thall tha adhartas ga dhèanamh a thaobh a bhith ga h-ath-stèidheachadh mar chànan nàiseanta.

Cultar Ceilteach
Ann an dlùth-dhàimh ri ùidh às ùr anns a' Ghàidhlig tha togail ùidh ann an cultar Ceilteach. Tha beartas de chultar Ceilteach air a thaisbeanadh gu follaiseach na cheòl, òrain, bàrdachd, beul-aithris, ealan lèirsinneach agus ceàirdean. Agus chan eil e glacte san àm a dh'fhalbh; tha leasachaidhean ùra a' tachairt ann an ceòl, ealan agus litreachas Ceilteach nach gabhadh creidsinn o chionn beagan bhliadhnaichean. Tha na meadhanan cuideachd ga chur air adhart.

A' coimhead ris an àm ri teachd
Tha leasachaidhean o chionn ghoirid gu cinnteach air togail a thoirt dhan Ghàidhlig. Ged a tha pìos mòr ri dhol fhathast, tha cùisean tòrr nas gealltanaiche a' coimhead airson seann chultar beartach na Gàidhealtachd agus nan Eilean na bha iad o chionn beagan bhliadhnaichean.
  • Tagh cuspair an liosta air an làimh chlì fon Dualchas sa bheil ùidh agad airson cùisean a lorg san tasglann againnLEABHAR-CHLÀR

Ma tha leabhar sa chlàr gu h-ìseal ri fhaotainn bho Leabharlainn na Gàidhealtachd, bidh samhla leabhair ri thaobh - Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd' Catalogue

MacInnes, Allan I.
Clanship, Commerce and the House of Stuart, 1603-1788 Check Highland Libraries' Catalogue


The Celtic Connection Check Highland Libraries' Catalogue
pp 101-30 MacInnes, J.,'The Scottish Gaelic Language'

Thomson, D.
The Companion to Gaelic Scotland Check Highland Libraries' Catalogue

Thomson, D.
An Introduction to Gaelic Poetry Check Highland Libraries' Catalogue

Grimble, I.
The Future of the Highlands Check Highland Libraries' Catalogue

Withers, Charles W. J.
Gaelic in Scotland Check Highland Libraries' Catalogue

Withers, Charles W. J.
Gaelic Scotland Check Highland Libraries' Catalogue

Cameron, Ewan
Land for the People? Check Highland Libraries' Catalogue


Modern Scottish history, 1707 to the present Check Highland Libraries' Catalogue
vol 2 - E. A. Cameron, 'The Highlands since 1850'

Clyde, R.
From Rebel to Hero Check Highland Libraries' Catalogue

Cowan, Edward J.
Alba Check Highland Libraries' Catalogue

Dodgshon, Robert A
From chiefs to landlords Check Highland Libraries' Catalogue

Grimble, I.
Clans and Chiefs Check Highland Libraries' Catalogue

Grimble, I.
Highland Man Check Highland Libraries' Catalogue

Grant, I.F., Cheape, Hugh
Periods in Highland History Check Highland Libraries' Catalogue

Hunter, James
Last of the Free Check Highland Libraries' Catalogue


Studies in the History of Dalriada Check Highland Libraries' Catalogue

Devine, T.M
Clanship to Crofter's War Check Highland Libraries' Catalogue

Kermack, W R
The Scottish Highlands Check Highland Libraries' Catalogue

McDonald, R. Andrew
The Kingdom of the Isles Check Highland Libraries' Catalogue

Inverness Field Club
The Dark Ages in the Highlands Check Highland Libraries' Catalogue

Newton, Michael
A Handbook of the Scottish Gaelic World Check Highland Libraries' Catalogue

RICHARDS, Eric
The Highland Clearances Check Highland Libraries' Catalogue

Inverness Field Club
The Middle Ages in the Highlands Check Highland Libraries' Catalogue

Womack, Peter
Improvement and Romance: Constructing the Myth of the Highlands
London, 1989

Faigh tuilleadh leabhraichean mu chultardlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village