back to main Am Baile site
English

Thig c˛mhla rinn air:

Twitter Facebook

Newspaper Indexes

Tha Clàr-amais nam Pàipearan-naidheachd na stòr-dàta rannsachail de naidheachdan agus de dh’artaigilean a nochd ann am pàipearan-naidheachd na Gàidhealtachd is nan Eilean. Tha iomradh goirid mu gach artaigil ann agus tarraing chun a’ phàipeir san do nochd an t-artaigil. Seo na pàipearan a dh’fhaodar a rannsachadh:

  • The Inverness Journal (1807 - 1849)
  • The Inverness Advertiser (1849 - 1885)
  • Scottish Highlander (1885 - 1898)
  • Inverness Courier (1879, 1898 - 1901, 1920-1939)
  • John O'Groat Journal (1836 - 1887)
  • Gairm (1952 - 2002)

sub heading title 2


Toradh air gach duilleig           

’S e na nithean as trice a thathar a’ rannsachadh:


Gheibhear coimhead air lethbhreacan t¨sail de na pÓipearan-naidheachd.

Airson fiosrachadh mun John O'Groat Journal cuir fios gu Leabharlann Inbhir ┘ige (coimhead air LÓrach-lýn Leabharlann Inbhir ┘ige airson fiosrachadh mu shuidheachadh agus uaireannan fosglaidh).

Airson fiosrachadh mu dheidhinn Gairm cuir fios gu Tasglann an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse (coimhead air LÓrach-lýn Tasglann an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse airson fiosrachadh mu shuidheachadh agus uaireannan fosglaidh).

Airson nan tiotalan eile air fad cuir fios gu Leabharlann Inbhir Nis (a-rithist, coimhead air LÓrach-lýn Leabharlann Inbhir Nis ).