Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd

Naidheachd

Tain Charter 1529

6 An Lùnasdalh 2010
Ràith an Taisbeanaidh aig Am Baile
Margaidh Bhictòrianach Inbhir Nis

6 An Lùnasdalh 2010
Ràith an Taisbeanaidh aig Am Baile
Taigh-tasgaidh is Gaileiridh Ealan Inbhir Nis

7 An Cèitean 2010
Bho Linn Eile
Dh'fhosgail taisbeanadh ùr 'Bho Linn Eile' ann an Trannsa Fiosrachaidh Leabharlann Inbhir Nis. Ma tha thu sa bhaile feuch gun tadhail thu a choimhead air.

6 An t-Samhain 2009
Cuimhneachain Dhualchais an Eilein Duibh (Black Isle Heritage Memories)
Tha Àrceolas airson Coimhearsnachdan sa Ghàidhealtachd (ARCH) air a bhith soirbheachail ann a bhith a' faighinn maoineachadh an dà chuid bho Awards For All agus Prògram Gàidhealach LEADER

12 An Lùnasdalh 2009
Co-labhairt eadar-nàiseanta eachdraidh na h-Alba gu bhith an Inbhir Nis
Cruinnichidh còrr is 30 sàr luchd-eachdraidh bho air feadh an t-saoghail ann an Inbhir Nis bho 22 gu 24 Dàmhair am-bliadhna gus deasbaireachd is deasbad mu thabhartas na h-Alba don t-saoghal as fharsainge.

24 An t-Òg-mhìo 2009
Gàidheil air Imrich
Dh'ullaich Am Baile am pac eadar-ghniomhail seo mar phàirt de 'Homecoming Scotland 2009' agus bidh e na ghoireas teagaisg airson iomadh bliadhna.

1 An Cèitean 2009
Foillseachadh on Chomhairle de chlàr maireannach de Dhualchainnt Chrombaigh
Thèid leabhran fhoillseachadh a-màireach - 'The Cromarty Fisherfolk Dialect' (Dualchainnt Muinntir an Iasgaich ann an Cromba) - le 'Am Baile', làrach-lìn Comhairle na Gàidhealtachd a choisinn duaisean airson obair air eachdraidh is cultar.

14 An Giblean 2009
Tha Taigh-tasgaidh agus Gailearaidh Ealain Inbhir Nis a' sireadh ur sgeulachdan airson an cleachdadh ann an taisbeanadh ùr!


3 An t-Sultain 2008
Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis a' Sireadh Taic
Tha suidheachadh a' chompanaidh-adhair Zoom, air droch bhuaidh a thoirt air Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis.

26 An Cèitean 2008
Literary map shows the way for cultural tourism
Article from the John O'Groat Journal 9th May 2008
By kind permission of Scottish Provincial Press Ltd

28 An Giblean 2008
Am Baile a' mapadh ùghdaran Gàidhealach air cruthan tìre litreachais. (24/04/08)
Gus Latha Leasachaidh Litreachas na h-Alba a chomharrachadh chaidh feart ùr a chur air bhog an-diugh (Diardaoin 24 An Giblean) aig Taigh Baile Inbhir Nis air Am Baile - làrach-lìn eachdraidh agus dualchas na Gàidhealtachd le Comhairle na Gàidhealtachd a tha air duaisean a bhuannachd.

6 An Dùbhlachd 2007
Dualchainnt Luchd-Iasgaich Chrombaigh a' tarraing aire dhaoine o thall thairis
Bha sgioba Am Baile toilichte a chur fàilte o chionn greiseag bheag air tè aig a bheil an t-aon ùidh 's a th' againne ann an eachdraidh is cultar - 's i Mrs Kelly McGill o na Stàitean Aonaichte.

1 An Damhair 2007
Dràma na h-Alba
Bho 18 gu 22 Dàmhair bidh àiteachan ann an Inbhir Nis is mu chuairt a' dèanamh Dràma na h-Alba, Fèis is Fòram Ealain Thaighean-cluiche Eadar-nàiseanta na h-Alba

6 Am Màrt 2007
Sgoilearan na Gàidhealtachd a' dèanamh eachdraidh air an eadar-lìon
Chaidh iomairt foillseachaidh eadar-obrachail air an eadar-lìon airson sgoilearan agus thidsearan a thoirt a-steach an t-seachdain seo taobh a-staigh làrach-lìn le Comhairle na Gàidhealtachd a tha air duaisean nàiseanta fhaighinn - Am Baile.

29 Am Faoilteach 2007
Air a chruthachadh airson Gàidhealtachd 2007
Tha sinn air stòras foghlaim ùr a chruthachadh còmhla ri Alba Eachdraidheil. Leigidh seo le sgoiltean pròiseactan inntinneach, ioma-mheadhan a chruthachadh mu dhualchas na Gàidhealtachd agus an roinn air feadh an t-saoghail.

23 An Damhair 2006
Leasachaidhean Ùra
Bidh thu air an aire a thoirt gu bheil atharrachaidhean air tighinn air làrach-lìn A' Bhaile bho chionn ghoirid. 'S e an duilleag dachaigh ùr an t-atharrachadh as motha a chì daoine.

21 An t-Sultain 2006
Duilleag Dhachaigh ùr A ' Bhaile
Chaidh duilleag ùr dachaigh A' Bhaile a chur air flod an-diugh. Tha sinn an dòchas gun còrd a brìgh agus a coltas ruibh!

3 An Lùnasdalh 2006
Òraid Bhliadhnail OGE/UHI
Tha ar càirdean aig Institiud nam Mìle Bliadhna OGE (UHI Millenium Institute) a' dèanamh an Òraid Bhliadhnail aig Cathair-eaglais Dhòrnaich Dihaoine 29mh Sultainn.

10 An Cèitean 2006
Goireasan thidsearan a' tighinn a dh'aithghearr
Tha sgioba Am Baile aig Leabharlainn na Gàidhealtachd air a bhith ag obrachadh gu cruaidh gus goireas teagaisg ùr airson a' chlasruim a chruthachadh.

10 An t-Samhain 2005
Faclan Thar Chuan - Words Across the Ocean


1 An t-Sultain 2005
Na CBeebies Ghàidhlig fad na bliadhna!
Tha na CBeebies Ghàidhlig air ais bho làithean-saora an t-Samhraidh, 's iad a' tòiseachadh a-rithist air Diluain 5 An t-Sultain.

19 An t-Iuchar 2005
Leasaichibh na sgilean Gàidhlig agaibh
Cùrsa Gràmair Chlì airson Fileantaich na Gàidhlig Air a theagasg le Ruairidh MacIlleathain

12 An t-Iuchar 2005
Ga eadar-theangachadh
Ga eadar-theangachadh

17 An t-Òg-mhìo 2005
Am Baile a' cosnadh prìomh dhuais
Bha an sgioba aig an làraich-lìn, Am Baile, fìor thoilichte nuair a choisinn iad Sàr Dhuais Lìbhrigidh Riaghaltais na h-Alba anns na duaisean aig COSLA 2005.

16 An t-Òg-mhìo 2005
Rannsachadh Cogaidh
Tha Am Baile air maoin fhaotainn bhon Chrannchur Nàiseanta airson pròiseact eachdraidh beòil a dh'innseas mun bhuaidh a bha aig an Dàra Cogadh air a' Ghàidhealtachd.

14 An t-Òg-mhìo 2005
Bileag ùr


15 An t-Samhain 2004
DUAIS DO LÀRACH-LÌN EACHDRAIDH NA GAIDHEALTACHD
An-diugh, fhuair làrach-lìn a chruthaich Comhairle na Gaidhealtachd duais bho Urras Sheirbheisean nan Leabharlann san earrainn neo-sgrìobhte ann an Duaisean Eachdraidh Sgìreil Alan Ball 2004

12 An Damhair 2004
A' BUANNACHADH CO-FHARPAIS LÁRACH-LÍN A' BHAILE
'S e Sophie Stephenson à Acadamaidh Chille Chuimein a bhuannaich co-fharpais sgoiltean A' Bhaile aig Comhairle na Gaidhealtachd.

20 An Cèitean 2004
Tha Am Baile 'cool'
'S e sinn beachd sgoilearan chlas 6/7 ann am Bun-sgoil Loch Carrainn co-dhiù, nuair a ghabh iad pàirt san fharpais chloinne a bh'aig Leabharlannan na Gàidhealtachd o chionn ghoirid.

12 Am Màrt 2004
Làrach-lìn dà-chànanach mu eachdraidh is dualchas na Gaidhealtachd
Artaigil foillsichte san iris History Scotland sa Mhàrt/Ghiblean 2004

5 Am Faoilteach 2004
FARPAIS AIR LÀRACH-LÌN DO DH'ÒIGRIDH LE ÙIDH ANN AN DUALCHAS
Tha Leabharlainn na Gaidhealtachd ag iarraidh air cloinn ann an sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd eadar Prìomh 4 is 7 feuchainn air Co-fharpais na Cloinne air làrach A' Bhaile.

22 An Cèitean 2003
CLANN AN T-SNEACHDA AIR AIS CÒMHLA AIRSON LÀRACH-LÌN ÙR A CHUR AIR BHOG


13 An Cèitean 2003
LUCHD-BUANNACHAIDH FARPAIS SGOILTEAN LÀRACH-LÌN A' BHAILE


27 Am Màrt 2003
Chloinn Snneachda


14 Am Màrt 2003
Aden House


19 An Lùnasdalh 2002
Clàran Luingearachd - Turas còmhla ris A' Bhaile
Lethbhreac de litir a chaidh a chur gu Neach-deasachaidh an Ross-shire Journal air 25mh An t-Iuchar

9 An Lùnasdalh 2002
Làrach-lìn na Gàidhealtachd a' comharrachadh dualchas na Gàidhlig
Artaigil à Courier Inbhir Nis, Dihaoine 090802

5 An Lùnasdalh 2002
PROISEACT, AM BAILE; LÀRACH-LÌN ÙR GA CUR AIR BHOG


3 An t-Iuchar 2001
Comhairle na Gàidhealtachd os cionn Pròiseact Gàidhlig a' Bhaile
Fios-Naidheachd mu dhuais-thabhartais

dlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village