Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd
Fun and Games


THA FÀILTE GA chur air cloinn an seo ach faodaidh inbhich tighinn ann.
Ann an seo lorgaidh tu geamannan 'Flash' agus coimigean stèidhichte air cuid de na caractaran as èibhinne anns a' Ghàidhealtachd.
Tha na coimigean agus na geamannan uile ann am Beurla agus ann an Gàidhlig airson do chuideachadh a dhol an-sàs annta.

Geamannan do Ghàidheil
Notaichean Stiùiridh do Thidsearan is do Chluicheadairean

na geamannan Na Geamannan
Feuch dè cho math 's a tha a' Ghàidhlig agad. Ionnsaich mar a dh'aithnicheas tu Gàidhlig shìmplidh, cleachd abairtean cumanta, no dìreach cluich airson beagan spòrs. Faodaidh tu fiù 's am breacan agad fhèin a dhèanamh.
Feuch e
ceisteachain Ceisteachain
Feuch dè cho eòlach 's a tha thu air Eachdraidh agus Cultar an Gaidhealtachd le na ceisteachain ioma-fhreagairt seo.
Feuch e
na coimigean Na Coimigean
Bidh plòigh agad leis na coimigean beoòthail seo a tha ag innse cuid dhe na sgeulachdan as neònaiche air a' Ghàidhealtachd. Tha cuid aca èibhinn agus tha cuid dìreach gòrach.
Feuch e
na dealbhan èibhinn Na Dealbhan Èibhinn
Tagh fhein tè.
Feuch e

dlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village