Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd

Cisean Lagha

Helicopter at Nairn

  Àicheach
  Prìobhachas agus cleachdadh nan Cucaidh

Àicheadh-uallaich
Leugh gu faiceallach am fiosrachadh seo mu icheadh-uallaich mus cleachd thu am fiosrachadh air an lraich-ln seo. Le bhith a' leantainn ort a-steach dhan lraich-ln seo thathar a' meas gun do ghabh thu ri na cumhaichean a leanas.

icheadh-uallaich Susbaint
Ann an ullachadh agus cumail suas na lraich-ln chaidh gach oidhirp reusanta a dhanamh fiosrachadh agus dta neo-mhearachdach, lithreach, ceart a nochdadh ann an digh shoilleir. Ach, chan urrainn do Roinn na Gidhealtachd (an luchd-obrach fhin agus an cunnradairean, fo-chunnradairean, luchd-aonaid agus luchd-cleamhnachaidh, agus luchd-obrach nam buidhnean sin) barantas a thoirt gu bheil am fiosrachadh, na cuspairean no an t-susbaint a nochdas air an lraich-ln air neo air am faighear cothrom oirre, no a tha ceangailte ri no air a sgaoileadh tron lraich seo gun mhearachd.

Dlighe-sgrobhaidh
Faodar dealbhan a luchdachadh a-nuas bho Am Baile airson cleachdadh pearsanta, agus airson adhbharan foghlaim neo-mhalairteach leithid ann an rm-teagaisg no rainn teagaisg, air neo airson rannsachadh probhaideach. Gus dealbhan a chleachdadh ann an digh sam bith eile, leithid ann an irisean air neo air lrach-ln a tha fosgailte don mhr-shluagh, feumar rite dlighe-sgrobhaidh fhaighinn. Cuir fios thugainn agus stiiridh sinn thu gu neach-seilbhe an dlighe-sgrobhaidh.

Tha sinn a' creidsinn gu bheil cead an neach-seilbhe againn dealbhan a tha fhios againn a tha fo dhlighe-sgrobhaidh fhoillseachadh. Ma tha thu a' smaoineachadh gu bheil sinn air stuth leatsa a tha fo dhlighe-sgrobhaidh a chleachdadh gun fhiosta dhuinn, nach cuir thu fios thugainn.

Cleachdadh cumanta lrach-ln Am Baile:
Chan eil Roinn na Gidhealtachd a' dol an urras gum bi an lrach-ln seo gun bhriseadh no gun mhearachd, air neo gu bheil fiosrachadh, bathar-bog no stuth sam bith a gheibhear no air a bheil cothrom tron lraich-ln saor bho bhorasan, boiteagan, eich Thridhe no nithean millteach eile. Le seo tha thu ag aideachadh le bhith a' gabhail cothrom air an lraich-ln gu bheil thu a' gabhail ris nach bi buailteachd air Roinn na Gidhealtachd airson damaistean dreach, neo-dhreach, tuiteamach, snraichte, peanasach no torrach air sgth 's gun do chleachd thu an lrach-ln seo, no nach b' urrainn dhut a chleachdadh, air neo air sgth fiosrachadh, cuspair no susbaint a nochdas oirre, air am faighear cothrom oirre, a tha ceangailte ri air neo air a sgaoileadh tron lraich-ln seo. Tha Roinn na Gidhealtachd cuideachd a' gleidheadh cir atharrachaidhean a dhanamh air neo fiosrachadh, cuspair no susbaint a thoirt far na lraich aig m sam bith gun bhrath agus gun cho-chomhairle ro limh.

Cirichean Seilbhe Inntleachdail:
Tha na h-ainmean, na h-omhaighean agus na lgothan aig Am Baile nan comharran seilbhe le Roinn na Gdhealtachd. Chan fhaodar na lgothan againne a chopaigeadh, ach airson ceangal a dhanamh ri Am Baile, agus/no lgothan no omhaighean le treas prtaidh air am faighear cothrom tron lraich-ln seo, gun chead ro limh bho neach-seilbhe an dlighe-sgrobhaidh.

dlighe-sgrobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village